Nieuwsbericht

Agenda v.v. EMMS ALV 2018

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering.

Plaats:   Kantine EMMS, sportpark ‘De Kei’
Datum:   Woensdag 10 oktober 2018
Aanvang:   19.30 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 16 oktober 2017
  (deze liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de kantine)
 4. Jaarverslag commissies
  – Wedstrijdsecretariaat
  – Sponsor commissie
  – JCLE
  – Commissie technische zaken
  – Commissie onderhoud
  – PR Commissie
  – Commissie activiteiten
  – Kantine commissie
 5. Financieel verslag, inclusief vaststellen begroting en contributie
 6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
 7. Verkiezing bestuursleden
  – ­Aftredend en herkiesbaar (Gerard Pieper commissie onderhoud)
  – ­Aftredend en niet herkiesbaar: Henry Kosse (voorzitter)
  – ­Voorstel nieuw bestuurslid: hierover wordt bij de ledenvergadering nadere informatie verstrekt.
 8. Vrijwilligers gevraagd…
 9. Voornemen rookverbod op zaterdagmorgen tot 13.00 uur per 1-1-2019
 10. Plaatsing zonnepanelen op kantine
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting door de voorzitter