Nieuwsbericht

Agenda v.v. EMMS ALV 2019

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering.

Plaats:   Kantine EMMS, sportpark ‘De Kei’
Datum:   Maandag 28 oktober 2019
Aanvang:   19.30 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 10 oktober 2018
  (deze liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de kantine)
 4. Jaarverslag commissies
  – Wedstrijdsecretariaat
  – Sponsor commissie
  – JCLE
  – Commissie technische zaken
  – Commissie onderhoud
  – PR Commissie
  – Commissie activiteiten
  – Kantine commissie
 5. Financieel verslag, inclusief vaststellen begroting en contributie
 6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
 7. Verkiezing bestuursleden
  – ­­ Aftredend en herkiesbaar (Jeroen Dozeman sponsorcommissie en PR)
 8. Rondvraag
 9. Afsluiting door de voorzitter