Nieuwsbericht

Verslag ALV 2018

Woensdag 10 oktober jl. werd de jaarvergadering gehouden in de kantine van EMMS. Er waren die avond 35 personen aanwezig. (28 leden en 7 bestuursleden). Voorzitter Henry Kosse opent voor het laatst de jaarvergadering; hij is dit jaar aftredend en niet herkiesbaar.

Na de opening was het woord aan de verschillende commissies:
Wedstrijdsecretariaat (Anton de Vent), Sponsorcommissie (Jeroen Dozeman), JCLE (Leon Kleinheerenbrink), Commissie technische zaken (Henny Haverkort), Commissie onderhoud (Gerard Pieper), PR commissie (Jeroen Dozeman), Commissie activiteiten (Floris de Weerd), Kantine commissie (Herman Spijker/Henry Kosse) en het Financieel verslag (Anton de Vent).

D.m.v. van een PowerPoint presentatie werden de belangrijkste zaken van het afgelopen seizoen 2017-2018 besproken met af een toe een uitstapje naar 2018-2019. De presentaties waren blijkbaar duidelijk, want er werden bijna geen vragen gesteld vanuit de leden.

Bij de kantine commissie gaf Henry Kosse aan dat er naar wordt gestreefd een rookverbod in te voeren per 1-1-2019 voor de zaterdagmorgen tot 13.00 uur. De uitvoering hiervan moet nog worden bepaald i.o.m. Lutten en JCLE. Verder kaartte Henry andermaal het vrijwilligerstekort aan binnen de vereniging, m.n. kantinebezetting en schoonmaak. Het is/wordt steeds moeilijker om hier vrijwilligers voor te vinden.

Bij het financieel verslag deelde de penningmeester mee, dat de contributie dit jaar met 2% wordt verhoogd. Dit % hanteren wij (i.o.m. met Lutten) al een paar jaar zodat we niet met hele grote stijgingen te maken krijgen. Vanuit de vergadering kwam de tip, om het lotenboekje ‘dikker’ te maken. Dit nemen we mee bij de volgende jaarvergadering. (lotenboekjes van 20-25 euro?, die via de contributie reeds wordt betaald).

De Kascommissie (Henry Bosman en Francis de Vent) hadden 8 oktober de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Tevens zijn op die avond obligaties uitgeloot, conform de voorwaarden van uitgifte. Er is een bedrag van €1.050,00 uitgeloot. De betreffende obligatiehouders zullen persoonlijk worden benaderd. Vorig seizoen is €500,00 van de uitgelote €850,00 terug geschonken aan de vereniging. Hiervoor onze hartelijke dank!

De Club van 100 gaf aan dat de nota’s voor dit seizoen binnenkort de deur uitgaan. De gelden zullen ten goede komen aan de plaatsing van zonnepanelen op de kantine. De Club van 100 verzoekt nieuwe/gewijzigde mailadressen door te geven aan clubvan100@vvemms.nl.

Erik Kosse gaf een presentatie over de zonnepanelen die op de kantine worden geplaatst en de wijze van aanbesteding en financiering. Bij de commissie onderhoud werd aangegeven dat de gemeente in 2019 aan de slag gaat met de herinrichting van onze parkeerplaats. Dit jaar zal de verlichting op de donkere parkeerplaats worden aangepast. Gerard bedankte de vele vrijwilligers, speciaal woord van dank naar de groep vrijwilligers die ‘ons’ terras hebben gerenoveerd i.s.m. diverse sponsoren. Het is een fraai geheel worden. Zondag jl. heeft de opening plaatsgevonden.

Bij de bestuursverkiezing was Gerard Pieper (commissie onderhoud) aftredend en herkiesbaar; dit werd met applaus begroet én de herverkiezing werd met algemene stemmen aangenomen. Zoals bekend was voorzitter Henry Kosse ook aftredend, maar echter niet herkiesbaar (i.v.m. drukke privé en werkomstandigheden). Ondanks het benaderen van diverse personen is het nog niet gelukt een opvolger voor Henry te vinden. Het bestuur gaat hier verder achter aan.

Bij de rondvraag werd Henry bedankt voor de prettige samenwerking door zijn collega bestuursleden. Henry heeft altijd aangegeven niets te willen hebben bij het afscheid, “ik heb vrijwillig gekozen voor deze functie en wil echt niets ontvangen”, aldus de voorzitter. Anton de Vent gaf aan ook echt niets gekocht te hebben, maar dat het bestuur nog ‘iets’ had liggen. Een echt collectors item, een groot vaantje van v.v. EMMS. Voor zover bekend zijn er nu twee in omloop.

Met een laatste hamerslag sloot Henry de vergadering af. Hij bedankte de leden en het bestuur voor vertrouwen en de samenwerking en wenst de vereniging veel succes in de toekomst. Als laatste ‘besluit’ van Henry mocht de kantinebeheerder een ‘rondje’ in doen.